Wat is een coachcontract?

Een coachcontract is een overeenkomst tussen een coach en een coachee (de persoon die coaching ontvangt) die de basis legt voor hun samenwerking. Het coachcontract is een belangrijk instrument in coaching, omdat het zorgt voor een helder begrip van de verwachtingen, verantwoordelijkheden en grenzen van zowel de coach als de coachee. Het legt de basis voor een effectieve en succesvolle coachingsrelatie.

Een typisch coachcontract kan de volgende elementen bevatten:

1. Doelstellingen: Het contract begint vaak met het definiëren van de doelstellingen van de coaching. Het beschrijft wat de coachee wil bereiken en welke specifieke gebieden of thema's tijdens de coaching zullen worden aangepakt. Dit helpt om de focus van de coaching te bepalen en een meetbare richting te geven aan het proces.

2. Vertrouwelijkheid: Het contract benadrukt het belang van vertrouwelijkheid en het waarborgen van privacy tijdens de coaching. Het bevestigt dat alles wat tijdens de sessies wordt besproken vertrouwelijk zal worden behandeld, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking.

3. Verantwoordelijkheden en rollen: Het contract definieert de verantwoordelijkheden en rollen van zowel de coach als de coachee. Het beschrijft wat de coach kan bieden, zoals het bieden van ondersteuning, het stellen van vragen en het delen van tools en technieken. Het benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de coachee om actief deel te nemen aan het coachingproces, open te staan voor nieuwe inzichten en actie te ondernemen.

4. Duur en frequentie: Het contract kan de duur van de coachingrelatie en de frequentie van de sessies specificeren. Het kan bijvoorbeeld aangeven dat er wekelijkse sessies van een bepaalde duur zullen plaatsvinden gedurende een afgesproken periode. Dit helpt om structuur aan te brengen in de coaching en geeft duidelijkheid over de tijdsinvestering die nodig is.

5. Betaling en annuleringsbeleid: Indien van toepassing kan het contract ook de financiële afspraken en het annuleringsbeleid bevatten. Het specificeert het tarief van de coach en de betalingsvoorwaarden, evenals de procedure voor het annuleren of verzetten van sessies en eventuele bijbehorende kosten.

6. Evaluatie en beëindiging: Het contract kan bepalingen bevatten over het evalueren van de voortgang en de tevredenheid van de coachee. Het kan ook de voorwaarden voor beëindiging van de coaching beschrijven, bijvoorbeeld als de doelstellingen zijn bereikt of als er andere redenen zijn om de coachingrelatie te beëindigen.

Het coachcontract dient als een gedeelde overeenkomst en referentiekader voor de coachingrelatie. Het legt de basis voor een transparante en respectvolle samenwerking tussen de coach en de coachee, waarbij beide partijen weten wat ze kunnen verwachten en wat

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?