Group think

Groupthink is een psychologisch fenomeen dat zich voordoet wanneer een groep mensen streven naar consensus of harmonie in de besluitvorming, waardoor kritisch denken, afwijkende meningen en alternatieve oplossingen worden onderdrukt. Het kan leiden tot slechte beslissingen of ineffectief groepsgedrag doordat belangrijke informatie wordt genegeerd of niet kritisch wordt geëvalueerd.

Groupthink treedt vaak op wanneer groepscohesie, sociale druk, hiërarchische dynamiek of een sterke leider de groep beïnvloeden. Enkele kenmerken van groupthink zijn onder andere:

  1. Illusie van onkwetsbaarheid: De groepsleden hebben de neiging om te geloven dat de groep onfeilbaar is en dat hun beslissingen altijd correct zijn. Ze onderschatten de risico's en denken dat eventuele fouten gemakkelijk kunnen worden opgelost.

  2. Gedeelde illusie van moraliteit: De groepsleden geloven dat hun beslissingen moreel juist zijn en dat ze het beste doen voor de groep of de samenleving. Ze negeren of minimaliseren ethische of morele bezwaren tegen hun beslissingen.

  3. Stereotypering van buitenstaanders: De groepsleden zien mensen buiten de groep als vijandig, incompetent of als een bedreiging voor de groepscohesie. Hierdoor worden afwijkende meningen of kritiek van buitenaf genegeerd of afgewezen.

  4. Druk tot conformiteit: Groepsleden voelen de druk om consensus te bereiken en hun eigen meningen aan te passen aan de heersende opvattingen binnen de groep. Ze vermijden conflicten en streven naar harmonie in plaats van kritisch denken en debat.

  5. Zelfcensuur: Groepsleden weerhouden zichzelf van het uiten van afwijkende meningen of zorgen om sociale afwijzing te voorkomen. Dit beperkt de variëteit aan perspectieven en ideeën binnen de groep.

Groupthink kan leiden tot slechte beslissingen, een gebrek aan creativiteit en innovatie, en het negeren van belangrijke informatie of alternatieve oplossingen. Om groupthink te voorkomen, is het belangrijk om de volgende maatregelen te nemen:

  1. Stimuleer kritisch denken: Moedig groepsleden aan om verschillende perspectieven in te brengen, alternatieve oplossingen te verkennen en kritische vragen te stellen.

  2. Waardeer diversiteit: Moedig diversiteit in achtergrond, ervaring en denkwijze binnen de groep aan, omdat dit kan leiden tot meer creatieve en effectieve besluitvorming.

  3. Bemoedig afwijkende meningen: Creëer een klimaat waarin groepsleden zich veilig voelen om afwijkende meningen te uiten en waarin kritiek constructief wordt ontvangen.

  4. Onafhankelijke evaluatie: Stel mechanismen in om beslissingen onafhankelijk te beoordelen en alternatieve perspectieven of kritiek van buitenaf serieus te nemen.

Door bewust te zijn van de gevaren van groupthink en actief stappen te ondernemen om kritisch denken en diversiteit te bevorderen, kan een groep betere beslissingen nemen en effectiever functioneren.

Reactie plaatsen
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, mindfulness, Hoorn
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach, hoorn, Noordholland, coach van Hoorn

Exclusieve Mindfulness Plus © in Hoorn

Leef met aandacht, rust en focus

Welke bewust-Zijnsgerichte coachings-methodes gebruik ik? 

Mindful coaching

Met volle aandacht in het hier en nu. 
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

NLP coaching en counseling

Ik maak als masterpractitioner en internationaal NLP trainer gebruik van de uitgebreide toolbox uit Neuro Linguïstisch Programmeren.
caoch, Hoorn, coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Geweldloze communicatie

Maak werk van jouw authentieke gevoelens en behoeftes. en communiceer op een verbindende manier.
coaching en begeleiding, coach, Hoorn

Wandelcoaching en Bosbaden (Shinrin Yoku) 

We maken indien mogelijk en gewenst gebruik van de natuur voor een diepgaande, verstillende en verhelderende ervaring. 

mind, coach, coaching hoorn, coach hoorn, dullemond

ACT (Acceptance and Commitment Training) is de derde generatie coaching

Moderner en meer bij de tijd dan ACT is er niet. Volgens de allerlaatste psychologische inzichten
coaching, training, wandelcoaching, hoorn, bos, strand, heide, coach

CFT (Compassion Focussed Therapie) 

Resultaatgericht zijn is prima, maar met behoud van jouw mentale gezondheid. Mildheid en mededogen staan altijd voorop.   
Kees Dullemond Mindable Mindfulness sequiter
Kees Dullemond/ Mindable

Meer weten?